کار مرکز چیست

مرکز در حوزه های زیر فعالیت می کند:
ارایه خدمات حقوقی
دفاع از پرونده شما نزد محاکم
برگزاری برنامه ها، کارگاهها و کنفرانس های آموزشی و علمی
داوری و روشهای جایگزین حل اختلاف