جذب وکیل و مشاور حقوقی همکار در الهه 2020 تا 2021

مرکز الهه برای حقوق بین المللی و سرمایه گذاری با هدف ارایه خدمات حقوقی، برگزاری دوره های آموزشی، ترویجی و تقویتی حقوق و همچنین انجام داوری و روشهای جایگزین حل اختالف تشکیل شده است. تالش بر این است تا مرکز محلی برای شناسایی و معرفی حقوقدانان ایرانی در سطح بین المللی باشد. از این رو، مرکز در راستای تحقق اهداف خود هر سال از میان وکال و مشاوران حقوقی ایرانی افرادی را به عنوان وکیل یا مشاور همکار جذب می نماید.

تعاریف

وکیل : عبارت است از حقوقدانی که دارای پروانه وکالت در کشور خود می باشد و می تواند برای دفاع از پرونده در دادگاه حضور پیدا کند.

مشاور حقوقی :عبارت است از حقوقدانی که دارای پروانه وکالت نیست اما دست کم دارای مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق از یک دانشگاه معتبر می باشد. همچنین وکیلی که قصد استفاده از پروانه وکالت خود را ندارد، می تواند به عنوان مشاور حقوقی بکار گرفته شود

مرکز : مرکز الهه برای حقوق بین المللی و سرمایه گذاری
International For Center Hague The( Law and Investment)


شرایط همکاری

متقاضی همکاری با مرکز باید دارای شرایط زیر باشد:

1 - حداقل داشتن مدرک کارشناسی حقوق
2 - دانستن یکی از زبانهای انگلیسی، ترکی، عربی یا فرانسوی
3 - داشتن حداقل 4 سال سابقه کار در حوزه وکالت یا مشاوره حقوقی
د: داشتن دفتر وکالت در ایران )برای وکیل همکار(
4 - نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری و محکومیت انتظامی درجه 4 و باالتر


امتیازات

وکیل یا مشاور حقوقی بعد از پرداخت حق عضویت از امتیازات زیر برخوردار است:

1 - درج مشخصات وی به عنوان وکیل یا مشاور حقوقی همکار در پایگاه اینترنتی مرکز
2 - استفاده از لوگو و عنوان مرکز در سربرگ ها و مکاتبات خود و همچنین در فضای مجازی)با اطالع قبلی(
3 - استفاده از امکانات مرکز در الهه به مدت یک سال.
4 - اخذ معرفی نامه از مرکز برای انجام امور اداری از جمله اخذ ویزا. در این خصوص رعایت شرایط قانونی مربوط به اخذ ویزا ضروری است.
5 - اولویت برای مشارکت در فعالیت های مرکز
6 - تخفیف قابل توجه در تورهای علمی- پژوهشی مرکز
7 - انجام وکالت یا مشاوره حقوقی در هر سال در دو پرونده ( برای وکال ) و سه پرونده یا فعالیت حقوقی برای مشاوران


تعهدات وکیل یا مشاور حقوقی همکار

مهم ترین تعهدات وکیل یا مشاور حقوقی همکار به شرح زیر می باشد:

1 -پرداخت حق عضویت در مرکز
2 - کمیل مشخصات و رزومه و ارسال آنها به همراه یک قطعه عکس پرسنلی برای درج در پایگاه اینترنتی
3 - رعایت الزامات و موازینی که مرکز برای همکاران خود مشخص می کند.
4 - اعالم پذیرش یا عدم پذیرش پرونده ارجاعی
5 - در دسترس بودن از طریق ابزارهای ارتباطی و در موارد ضروری به صورت حضوری. بدیهی است در صورت حضوری بودن، از قبل هماهنگ می شود.
6 - حفظ محرمانگی، اسرار و اطالعات مربوط به مرکز و همچنین موکلین یا مراجعه کنندگان
7 - نهایت سعی خود با حسن نیت برای ارایه خدمات حقوقی یا انجام امور وکالتی
8 - وقت شناسی و خوش قولی
9 - ارایه گزارش از کار خود در هر مورد به مرکز


حق عضویت

حق عضویت در مرکز برای یک سال به شرح زیر خواهد بود:

وکیل ( Attorney at Law ) - € 2999

مشاور حقوقی ( Lawyer ) - € 1999

- پرداخت حق عضویت هیچگونه تعهدی را برای مرکز مبنی بر استخدام یا همکاری دایمی ایجاد نمی کند. همچنین پرداخت حق عضویت باعث نمی شود که عضو همکار در سود و یا زیان مرکز شریک باشد.
- نهایی شدن عضویت منوط به پرداخت حق عضویت می باشد.


سایر موارد

1 -هر گونه سوء تفاهم یا اختالف در خصوص این قرارداد از طریق مذاکره دوستانه حل و فصل می شود.
2 - هر گونه سوء استفاده از عنوان یا لوگوی مرکز توسط وکیل یا مشاور حقوقی خالف مقررات و اخالق حرفه ای می باشد. در هر صورت پاسخگویی در مقابل افراد و مراجع ثالث با خود وکیل یا مشاور حقوقی می باشد.
3 - حق الوکاله یا حق المشاوره وکیل یا مشاور حقوقی همکار در هر مورد و با توافق مشخص می شود.
4 - اعالم پذیرش یا عدم پذیرش پرونده ارجاعی
5 - در دسترس بودن از طریق ابزارهای ارتباطی و در موارد ضروری به صورت حضوری. بدیهی است در صورت حضوری بودن، از قبل هماهنگ می شود.
6 - حفظ محرمانگی، اسرار و اطالعات مربوط به مرکز و همچنین موکلین یا مراجعه کنندگان
7 - نهایت سعی خود با حسن نیت برای ارایه خدمات حقوقی یا انجام امور وکالتی
8 - وقت شناسی و خوش قولی
9 - ارایه گزارش از کار خود در هر مورد به مرکز


نکات مهم

1 - لطفا در صورتی که متقاضی همکاری می باشید،متنی مانند عکس زیر نوشته و به آدرس ایمیل زیر ارسال کنید:
نمونه متن

hciliinfo@gmail.com


2 - نهایی شدن عضویت برای همکاری منوط به پرداخت حق عضویت به شرح مشخص شده و ارسال رزومه به زبان انگلیسی و عکس پرسنلی می باشد.
3 - حتما مشخص کنید به عنوان وکیل همکار یا مشاور حقوقی همکار درخواست خود را ارایه می دهید. در صورتی که مشخص نشده باشد هزینه مشاور حقوقی همکار برای شما لحاظ خواهد شد. در صورتی که هر دو را انتخاب کنید دو حق عضویت الزم است پرداخته شود.